ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

شرح سامانه اتباع مربوط به مدیریت و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی کشور میباشد. در این سامانه کلیه کارفرمایانی که نیاز به نیروی تبعه خارجی دارند، درخواست نیروی خود را ثبت نموده و توسط ادارات کار و کاریابی های مجاز این درخواست نیرو بررسی شده و ، ترتیب اثر داده خوهد شد، برخی از امکانات این […]

سامانه کاریابی های خارجی

شرح سامانه کاریابی خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به ثبت نام و مدیریت متقاضیان کار در خارج از کشور می باشد که پس از ثبت درخواست، اطلاعات رزومه ای این جویندگان کار در اختیار دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی خارجی و نیز دفتر هدایت نیروی کار خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه […]

طراحی سامانه سابک

شرح سامانه سابک(سامانه اشتغال بازار کار)، یک سامانه و اتوماسیون کامل در خصوص امور مربوز به اشتغال برای دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور بوده که بخش دولتی نیز در این سامانه کارتابل های مربوط به خود را دارد، که بخش های مختلف بهره بردار این سامانه عبارت اند از : دفاتر مشاوره […]