طراحی سامانه سابک

شرح

سامانه سابک(سامانه اشتغال بازار کار)، یک سامانه و اتوماسیون کامل در خصوص امور مربوز به اشتغال برای دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور بوده که بخش دولتی نیز در این سامانه کارتابل های مربوط به خود را دارد، که بخش های مختلف بهره بردار این سامانه عبارت اند از :

  • دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی سراسر کشور
  • ادارات کار شهرستان ها و استان های سراسر کشور
  • شعب تامین اجتماعی و ادارات کل تامین اجتماعی
  • فرمانداری های استانی
  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  •  سازمان تامین اجتماعی کشور

کارفرما: سامانه سابک

خدمات: طراحی سامانه

پیوند پروژه: www.sabak.mcls.gov.ir