ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

شرح

سامانه اتباع مربوط به مدیریت و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی کشور میباشد.
در این سامانه کلیه کارفرمایانی که نیاز به نیروی تبعه خارجی دارند، درخواست نیروی خود را ثبت نموده و توسط ادارات کار و کاریابی های مجاز این درخواست نیرو بررسی شده و ، ترتیب اثر داده خوهد شد، برخی از امکانات این سامانه عبارت اند از :

ثبت نام اتباع خارجی جویای کار
صدور، تمدید و تجدید کارت کار اتباع خارجی
مدیریت اشتغال اتباع
صدور بیمه حیات امن برای اتباع خارجی
و . . .

کارفرما: ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

خدمات: طراحی سامانه

پیوند پروژه: www.atba.mcls.gov.ir