پاکا

ارزش های سازمانی

شرکت پاکا، انجام هر عملی را فقط از مجرای ارزشهای سازمانی می بیند و در صورت همراستایی با ارزشها، کار را به انجام می رساند.

  • مشتری: کیفیت سرویس ها، محصولات و تعاملات ماست که مشتریان را وفادار می سازد.
  • صداقت و انصاف: تعهد نسبت به شفافیت تمام فرآیندها، سرویس و محصولات در تمامی سطوح
  • کارتیمی: توجه ویژه به سرمایه های انسانی و تلاش در قالب یک تیم واحد و منسجم جهت رسیدن به اهداف سازمانی
  • نوآوری: نوآوری محصولات و خدمات سرلوحه کار ما می باشد.
  • تعالی سازمانی: تعهد به بهبود مستمر پرسنل، منابع، سرویس ها و محصولات شرکت جهت بهترین بودن