شرکای تجاری
سازمان های ذینفع
  •  ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور
  •  ادارات کار شهرستان های سراسر کشور
  •  ادارات کل تامین اجتماعی کل کشور
  •  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  •  سازمان تامین اجتماعی
  •  دفاتر کاریابی سراسر کشور
شرکت های تجاری
  • شرکت هوشمند توسعه راهبر کوشا با نام تجاری توراکو (turaco.ir)